تبلیغات
ریاضی مهربان (آموزش ریاضی)

قالب وبلاگ


ریاضی مهربان (آموزش ریاضی)
نظر سنجی
آیا با سیستم 6 - 3 - 3 آموزش و پرورش و اضافه شدن ششم ابتدایی به دوره ابتدایی موافقید ؟؟؟برای مشاهده طرح درس به ادامه مطلب مراجهع فرمایید.

بسمه تعالی

نام درس:  ریاضی

پایه و دوره تحصیلی : سال دوم راهنمایی 

موضوع :  حجم و مساحت مكعب مستطیل

 

 

 

هدف كلی

 

آشنایی با حجم مكعب ؛ استفاده و كاربرد آن

 

 

 

 

 

اهداف جزئی

فراگیردر پایان این درس :

1. فواید و مشخصات حجم و مساحت  مکعب   را می داند .

 2. شکلهای مکعب  را در حالتهای مختلف شناسایی  و آنها را توجیه کند .

  3. یاد می گیرد که  با داشتن اندازه یک ضلع در مکعب   و طول و عرض و ارتفاع در مکعب مستطیل  می توان حجم و مساحت آنرا بدست  آورد .

4. راه حلهای حجم و یا مساحت مکعب در حالتهای مختلف را می تواند در مسائل و تمرینات  تشخیص داده و كاردر كلاسها و تمرینات را انجام دهد.

5. چگونگی بوجود آمدن  فرمولهای حجم و مساحت مکعب را می تواند براحتی  تشخیص داده ؛درک  کرده و توضیح دهد.

6. به ایجاد انگیزه و یادگیری بیشتر در این درس علاقمند می شود .

                                            

                                                 اهداف

 

اهداف

رفتاری (خروجی ) 

با یادگیری كامل از مطالب آموزش داده شده بهحل كاردر كلاسها و  حل تمرینهای صفحه 193 كتاب درسی در منزل پی برده و زمینه مناسب برای درس جدید برای او فراهم گردد.

 

        اهداف

     رفتاری    (ورودی )  

 

از فراگیر انتظار می رود:

حجم مكعب را بیان كند . ( دانش )

انواع مكعب و مكعب مستطیل را در تمرینها تشخیص دهد. ( درك و فهم )

تفاوت مكعب و مكعب مستطیل را در مسائل با ذكر فرمول بیان كند.(كاربرد )

با استفاده از پیمانه ها و پاورپنت  حجم مكعب را در پیمانه ها كشف نماید.( تجزیه و تحلیل )

تمرینهای مطرح شده را حل كند و حجم یك مكعب را مورد بررسی قرار دهد.

(تركیب )

حجم مكعبهای مشابه را در طبیعت و یا در هر نوع تمرینی متناظر ؛ را شرح داده و اثبات كند . ( ارزشیابی )

روشهای تدریس

1.       روش گروهی

2.       پرسش و پاسخ

3.       اكتشافی   و  واقعیت عینی مطالب

 

 

الگوهای تدریس

‍‍‍‍‍

در الگوهای تدریس سعی براین است تا فراگیران بصورت گروه بندی شده با هم همكاری داشته و یك نفر از اعضا بعنوان سر گروه هدایت گروه را  بر عهده بگیرد.

 همچنین از پرسش و پاسخ برای رسیدن به تفكر اصلی درس و كشف كردن مطالب مورد نظر استفاده می شود.در هنگام تدریس از كارتهای تشویق از قبل آماده شده برای جذب فراگیر به مطالب درسی و تشویق او در نظرگرفته به نحوی كه این كارتها در نمره مستمر كلاسی او تاثیر داشته باشد . 

در حین تدریس با مطرح كردن یك سوال فراگیرا را به تفكر وا داشته تا پس از هماهنگیهای گروهی نظر نهایی خودشان را در صورت نیاز در پای تابلو ارائه داده و با تشویق دیگر فراگیران بدرقه شود.

در پایان گروهی كه فعالیت بیشتری را داشته باشد مورد تشویق قرار می گیرد.

رسانه های آموزشی

كامپیوتر  و پروزكشن؛ كتاب درسی ؛ تابلو وایت برد و متعلقات همچنین :

وسایلهای كمك آموزشی دست ساخته مانند : شكل واقعی یك مكعب و یك مكعب مستطیل و یك استوانه با پیمانه های مختلف و متوالی ؛ به نحوی كه دانش آموز به یادگیری كامل هدایت شود. گسترده مكعب و مكعب مستطیل در حالت اضلاع متناظر با پیمانه ها ؛ واحدهای اندازه گیری طول؛ مساحت و حجم ؛ یك منشور قائم الزاویه سه پهلو ؛ كه همگی وسایلها دارای گواهی ثبت اختراع كشوری می باشند. یك پارچ آب برای مفهوم حجم ؛ یك پایه چسپ به همراه چند صفحه كاغذ A4

فعالیتهای قبل از تدریس

سلم و احوالپرسی از دانش آموزان ؛ دقت در وضع جسمی و روانی آنان .

حضور و غیاب دانش اموزان ؛ توجه داشته باشیم كه همه ی دانش آموزان كتابهایشان را بسته و به پای تابلو گوش دهند.

 

2دقیقه

 

ارزشیابی تشخیصی

پرسش از چند دانش آموز درباره شکل ظاهری کلاس آنها و یا  سوال درباره  شکل و قیافه ی یک استخر شنا  چگونه است و  چه مقدار آب

 می گیرد ؟  و توجه به جوابهای دانش آموزان .

 

2دقیقه

 

 

آمادگی و ایجاد انگیزه

استفاده از انواع وسایل كمك آموزشی و در گیر ساختن دانش آموزان و جذب آنها به یادگیری درس جدیدی را كه می خواهیم بخوانیم .

سوال و پرسش از دانش آموزان و كشانیدن آنها به بحث مورد نظر .

امتیازهای تدریس رت به دانش آموزان گفته مانند: دادن لوح تشویق و ...............

 

2دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای

تكمیلی

 

با استفاده از وسایل کمک آموزشی و با همکاری دانش آموزان

 ابتدا میله ها ی یك1 و 2 و 3 سانتیمتری و صفحه های یك سانتیمتر مربعی و پیمانه های 1 و 2 و 3 و ....سانتیمترمكعبی را كه از قبل آماده كرده  با همكاری دانش آموزان  توضیح داده تا یكبار دیگر دانش آموزان یاد بیاورند كه واحد اصلی اندازه گیری  طول ومساحت و حجم به ترتیب سانتیمتر و سانتیمتر مربع و سانتیمتر مكعب هستند.

سپس یك مكعب از جنس چوب را به دانش آموزان نشان داده و می گوییم این یك سانتیمتر مكعب بوده و  واحد اندازه گیری حجم می باشد سپس 2 مكعب كوچك را نشان داده و می گوییم حجم آنها را حدس بزنید آنگاه 15 مكعب را كه بهم چسپیده اند و بصورت 5×3 بوده را نشان داده و از یكی از آنه می پرسیم كه حجم آنرا بیان كند .  چندبسته از همین نوع را در كنار هم قرار داده و از آنها می خواهیم حجم آنها را بیان كنند .

سوال : چه كسی می تواند برای حالتی كه مكعبها بر روی هم قرار دارند یك ضرب بنویسد تا اینكه چند سوال پرسیده می شود و كاردر كلاس صفحه 189 را به دانش آموزان داده تا حل كنند پس از حل آن و بررسی بصورت گروهی به ادامه مطلب می پردازیم.

یك صفحه 10×6 سانتیمتری را كه بصورت خانه های یك سانتیمتر مربعی طراحی كرده به دانش آموزان نشان داده و می گوییم بگه ها مساحت رویه این صفحه چند سانتیمتر مربع است ( 60 ) سپس یك تخته 10 ×6 س به ارتفاع یك سانتیمتر را روی صفحه می گذاریم و می گوییم بچه ها این شكل بدست آمده هنوز صفحه را نشان می دهد یا حجم را ؟ بعدا می گوییم حجم آن چقدر است .پس از شنیدن جواب درست اولین دانش آموزی راكه جواب صحیح داد مورد تشویق قرار می گیرد برای جذب دیگر دانش آموزان به ادامه درس .

سپس یك تخته دیگر روی آن گذاشته و حجم آن را جویا می شویم و این كار را آنقدر ادامه داده تا دانش آموزان به این نتیجه برسند كه برای حجم مكب كافی است مساحت قاعده آنرا بدست آورده و حاصل را در تعداد طبقات (ارتفاع ) ضرب كنیم .

آنگاه همین كار رابرای یك مكعب و سپس برای یك استوانه انجام می دهیم بطوریكه وسایلهای كمك آموزشی دست ساخته كاملا مطالب را برای ادامه درس هموار می سازد. آنگاه می گوییم بچه ها این شكلهایی كه شما می بینید از جنس چوب بوده و همیشه شكلی ثابت هستند اگر این مكعبها بصورت توخالی باشند چگونه حجم آنه ابدست می آید ؟

آنگاه یك مكعب و یك مكعب مستطیل و یك استوانه را هر كدام به ارتفاع  10 س  از قبل آماده شده را  به آنها می دهیم و از آنها نحوه چگونگی حجمهایشان را می خواهیم ( با مشاركت و بصورت گروهی . اكتشافی ) .

بعد از شنیدن جواب آنها می گوییم بچه ها ریشه ی اصلی این پیمانه ها از یك مربع و یك مستطیل و یك دایره شكل گرفته اند  .بعنوان مثال یك صفحه 10 × 6 س  را به آنها نشان می دهیم و می گوییم بچه ها اگر از هر طرف این صفحه را به اندازه یك  س  ارتفاع بدهیم شكلی همچون این پیمانه بدست می آید ( یك پیمانه از قبل آماده شده را به آنها نشان می دهیم ) و می گوییم حجچم آن چقدر است خوب دقت كرده و سپس جوابها را بصورت گروهی ارائه دهید؟

البته جواب دانش آموزان را با مقدار آبی را كه در اختیار داریم و پیمانه های 1 و 2 و3و 5و 9 سانتیمتر مكعبی مقایسه می كنیم .

سپس پیمانه به ارتفاع 2 وسپس 3 و ....تا 10 س  را بررسی كرده و جوابها را باید فقط دانش آموزان بگویند . این كار را برای مكعب و استوانه نیز كه متناظر با هر كدام وسایل كمك آموزشی كاملی طراحی شده  ارائه می دهیم تا اینكه حجم آنها را در حالت كلی گفته و فرق آنها را در قاعده آنها بدانند و به این نتیجه برسند كه :

                            

                                ارتفاع × مساحت قاعده = حجم مكعب

 

سپس مدلهایی دیگر را كه طراحی كرده و فقط اضلاع مكعبها را نشان داده به آنها می دهیم و می گوییم در حالت كلی برای بدست آوردن حجم ؛ فقط به اضلاع مكعبها نیاز داریم و...............

در پایان درس را بطور خلاصه مرور كرده و به آنها می گوییم كه كار در كلاس صفحه 192 و 193 كتاب درسی را حل كنند بعد از حل توسط دانش آموزان در پای تابلو ؛ از همكاری دانش آموزان تشكرمی كنیم .

 

 

 

 

 

 

 

20ذقیقه

 

 

 

ارزشیابی پایانی

 

بعد از حل تمرینها  سوالهایی از قبل آماده شده را تحت عنوان ارزشیابی پایانی به آنها داده و تاكید می كنیم كه سوالات را حتما خودتان و بدون همكاری حل كنید.

  سوالات نیز شامل مطالبی در رابطه با واحد اندازه گیری حجم و بدست آوردن حجم یك مكعب و یك مكعب مستطیل و یك استوانه می باشد.. بهد از مدت زمانی مشخص سوالات را توسط دانش آموزان حل كرده و توجه آنها را به تكلیف منزل جلب می كنیم

 

 

 

  4 دقیقه

 

تعیین

تكلیف

 

 

 

 در پایان از دانش آموزان می خواهیم كه برای جلسه بعد تمرینات صفحه 193 و 194 كتاب درسی را در منزل انجام دهند و یاد آورمی شویم كه قبل از حل تمرینات یكبار دیگر مطالب درسی و كاردركلاسها را مرور كرده و سپس به حل تمرینها بپردازند.

در ضمن یادآور می شویم هر دانش آموزی كه نمونه هایی از وسایلهای كمك آموزشی موجود در كلاس ؛ طراحی و درست كند وآنرا در كلاس برای جلسه بعد آماده و توضیح دهد نمراتی تحت عنوان نمرات عملی و كلاسی برای او به در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

 

  1 دقیقه

فعالیتهای

مربوط به یاد دهی و یادگیری

(ارائه درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای

مربوط به یاد دهی و یادگیری

(ارائه درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای

مربوط به یاد دهی و یادگیری

(ارائه درس )

 

 

مراحل اجرای تدریس

 

روش

رسانه مورد استفاده

زمان   

 

مروری بر واحد های اندازه گیری طول ؛ مساحت وحجم ؛بحثی در رابطه مكعبهای چوبی 1 و 2 و ....چند سانتیمترمكعبی و روی هم قرار گرفتن مكعبهای دیگر و پیدا كردن حجم در متوالی و حل كاردركلاس

 

 

گروهی

اكتشافی

عینی

 

پیمانه های واحد اندازه گیری و مكعبهای چوبی

 

 

 

4 دقیقه

 

 

 

 

بررسی صفحات 10×6 سانتیمتر مربعی و گفتن یك ضرب توسط فراگیر ؛

گذاشتن تخته هایی بصورت مكعب بر روی صفحه ها و روشی برای تفهیم حجم . وادامه دادن این تخته بر روی هم به نحوی كه فراگیر خود كم كم به مفهوم حجم و روابط بین تخته ها و ارتفاع آن برسد. ابتدا از مكعب مستطیل شروع می كنیم زیرا ابعاد آن مختلف بوده و مطرح كردن آن بهتر از مكعب می باشد.  وسپس برای مكعب و استوانه آنرا بررسی می كنیم.

 

 

گروهی

اكتشافی

عینی

صفحه ها  و تخته هایی از قبل آماده شده

 

 

 

3 دقیقه

 یك مكعب ویك  مكعب مستطیل و یك استوانه را به هر كدام به ارتفاع 10 س به دانش اموزان داده واز آنها در رابطه شكلهای چوبی و ثابت سوال كرده و می گوییم روی حجم آنها فكر كرده و هر را كه به ذهنتان رسید ارائه دهید .

بعد از اظهار نظرهای انها می گوییم ریشه اصلی آنها از مربع و مستطیل و دایره بوده و با استفاده از پیمانه ای از قبل آماده شده و متوالی تدریس را ادامه داده به نحوی كه دانش آموزان از متوالی بودن ارتفاع پیمانه ها ؛ به فرمول و رابطه حجم دست پیدا كنند. و از مطالبی را كه از پاور پنت تهیه شده نیز استفاده می كنیم .

 

 

گروهی

اكتشافی

عینی

پیمانه های متوالی برای حجم مكعب و استوانه و صفحه های مربع ومستطیل و دایره شكل

 

  4 دقیقه

بوسیله آب بررسی كردن نظرات دانش اموزان با واقعیات تدریس ؛ امتحان كردن  این كار توسط دانش آموز.

 نوشتن فرمول حجم توسط هر گروه در پای تابلو  با توجه به توضیحات و وسایلهای كمك آموزشی موجود.بحث در رابطه حجم دیگر شكلها.

چگونگی بوجود آمدن حجمها بوسیله پاورپنت

 

 

 

گروهی

اكتشافی

عینی

 

 

 

 

 

یك پارچ آب ؛ پیمانه های متوالی برای مكعب و استوانه

پاورپنت

 

 

4 دقیقه

 

 

 

 

 

 

رسیدن به حجم واقعی و اصولی مكعب و استوانه و دیگر شكلها مانند منشور قائمالزاویه سه پهلو

بررسی گسترده مكعب و استوانه در حالت طول  و عزض وارتفاع .

نتیجه گیری از درس و خلاصه آن با مشاركت دانش آموزان  .و حل كاردر كلاس صفحه 192 و  193 كتاب توسط دانش آموزان و سپس حل آنها توسط دانش آموزان در پا ی تابلو و تشویق گروه برتر در پایان كار .

كاربرد مكعب و درس امروز در زندگی روزمره و اشاره به مثالهایی در پاورپنت  مانند  انواع لوله و ساختمان سازی و ....

بعد از این مرحله ارزشیابی  و تعیین تكلیف برای منزل   وتشكر از همكاری تمامی دانش آموزان .

 

 

 

 

 

 

 

گروهی

اكتشافی

عینی

 

 

 

پیمانه های متوالی

پاورپنت 

كسترده مكعب و استوانه و...

 

 

 

 

 

 

  5 دقیقه

 

اکثریت مطالبی را که در این تدریس ارائه می شود دربعضی  قسمت مقداری  طولانی شده است اما در هنگام تدریس  وقت و زمان کمتری را می گیرد .
طبقه بندی: طرح درس،
[ چهارشنبه 19 مرداد 1390 ] [ 01:15 ب.ظ ] [ عبداللهی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

.

Powered by WebGozar